ACTIEVOORWAARDEN

Win een Meet & Greet met YouTuber Kalvijn en/of andere sportieve Friesblond prijzen.

Deze actievoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Friesblond – win een Meet & Greet met YouTuber Kalvijn en/of andere sportieve Friesblond prijzen” (“Actie”), welke is georganiseerd door Organisator. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze Voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee zonder enig voorbehoud in te stemmen. De Actie wordt georganiseerd door Koninklijke A-ware Food Group B.V. gevestigd aan Rembrandtsplein 1, 3411 HA Lopik, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 51245353 (“Organisator”).

Artikel 1 – Algemeen
De Organisator heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of Voorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de Voorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.friesblondkaas.nl/acties (“Website”) worden geplaatst.

Artikel 2 – Actiemechanisme
Deelnemers hebben een kans om deze zomer sportieve Friesblond prijzen te winnen. Met zomer wordt de periode van maandag 5 juli 2021 tot en met zondag 29 augustus 2021 bedoeld. De werking van de Actie is als volgt:

 1. De Deelnemer gaat naar de Website. 
 2. De Deelnemer vult op de Website de volgende gevraagde gegevens in; te weten volledige naam en e-mailadres. Tevens dient de Deelnemer een foto van een plakverpakking Friesblond kaas in te zenden. De Deelnemer dient daarnaast deze Voorwaarden te accepteren om mee te kunnen doen aan de Actie.
 3. De Deelnemer maakt nu kans op het winnen van de meet & greet of 1 van de sportieve prijzen, een en ander conform het hieronder bepaalde.
 4. Te winnen prijzen: 1x Meet & Greet met Kalvijn tijdens de SKATE4daagse, 35x wielren-/ skate outfits in Friesblond stijl, 50x Friesblond Doppers, 25x  Friesblond rugzakken, 25x Friesblond kaaspakketten
 5. De actieperiode loopt van maandag 5 juli t/m zondag 29 augustus 2021 23:00 uur.
 6. Alle inzendingen van de spelronde worden beoordeeld door de jury, die vervolgens de prijswinnaar aanwijst.
 7. De beoordeling van de winnaars voor de Meet & Greet vindt uiterlijk plaats op dinsdag 31 augustus 2021 om 12:00 uur. Uit alle tijdig ingevoerde formuleren worden 2 winnaars geselecteerd. 
 8. Met de winnaars van de Meet & Greet wordt uiterlijk dinsdag 31 augustus 2021 17:00 uur persoonlijk contact opgenomen via de door hen ingevulde contactgegevens. 
 9. Als een winnaar 12 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de Organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
 10. Winnaars van de sportieve prijzen ontvangen binnen 2 weken na deelname een email of hij/zij de winnaar is van een sportieve prijs. 
 11. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 12. Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt door Organisator niet gecorrespondeerd met Deelnemers.

Artikel 3 – Deelname

 1. Deelname aan de Actie is kosteloos.
 2. Deelnemer neemt deel aan de Actie wanneer hij/zij op de Website  het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld.
 3. Iedere Deelnemer kan maximaal één maal deelnemen aan de Actie.
 4. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder, die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland of België met een vaste woon- of verblijfplaats.
 5. Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt.
 6. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de Website.
 7. Inschrijfformulieren kunnen tot en met uiterlijk t/m 29 augustus 23:00 uur op de Website worden geüpload.

Artikel 4 – Uitsluiting van deelname

 1. Medewerkers van Organisator en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

 1. De verstrekte persoonsgegevens zullen door Organisator worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze Actie. De verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Deelnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor voornoemde verwerking van persoonsgegevens. Organisator kan de persoonsgegevens voorts gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming geeft.
 2. De winnende Deelnemers verlenen hierbij toestemming aan Organisator voor vermelding van zijn/haar gegevens in communicatie-uitingen van Organisator over de Actie.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Organisator en haar groepsvennootschappen in de zin van artikel 2:24b BW zijn nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan Deelnemers behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of roekeloosheid van A-ware en/of haar leidinggevende medewerkers, is toegebracht.
 2. De Organisator zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke andere reden dan ook de Actie of bepaalde modaliteiten van de Actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 3. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de Actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de Organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de Organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.

Artikel 7 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de Organisator daar naar eigen inzicht een beslissing over nemen.
 2. De Organisator is bevoegd elke beslissing te nemen en handelingen te verrichten om de goede werking van de Actie te verzekeren.
 3. Of een wijziging van de Actie en/of de Voorwaarden noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de Organisator.
 4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering van de Actie zal zo spoedig mogelijk op de Website bekend worden gemaakt.

Artikel 8 – Slotbepalingen

 1. Op de Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de Actie voortkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 3. Niets uit de inhoud van de Actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.
 4. Wanneer deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zijn of worden, dan blijven de Deelnemer en de Organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
 5. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de Actie zal per schrijven, binnen de zeven kalenderdagen volgend op de afsluiting van de Actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: info@friesblondkaas.nl of per post naar: Royal A-ware, afdeling marketing, Postbus 22106, 1302 CC te Almere o.v.v. ‘Friesblond – win een Meet & Greet met YouTuber Kalvijn en/of andere sportieve Friesblond prijzen’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Deze Voorwaarden zijn het laatst aangepast op 5-7-2021.

***